ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PASTA E BASTA KFT

Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. A Pasta e Basta Kft. a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jog által megengedett mértékben megilleti a Pasta e Basta Kft -t, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a Pasta e Basta Kft. adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató csak azokra a honlapokra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, amelyeket a Pasta e Basta Kft. üzemeltet, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és a Pasta e Basta Kft nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

Rövid összefoglaló

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó gyakorlatunk lényegét. Az összefoglaló után találja a részletes tájékoztatást.

Személyes adatai kezelése nélkül nem tudjuk Önt kiszolgálni. Ugyanakkor bizonyos célokra csak akkor használhatjuk fel az Ön adatait, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult. Ilyen felhasználás, például, a marketing célú felhasználás.

A Pasta e Basta Kft. nagyrészt csak az Ön olyan adatait kezeli, amelyeket Ön adott meg a részére, vagy kisebb részben, amelyeket egy alvállalkozónknak adott meg. Ez történhet a Pasta e Basta Kft -vel való szerződéskötés során, lehetséges, hogy adatait valamelyik alvállalkozónk juttatja el hozzánk, vagy olyan esetben, ha Ön hozzájárulását adta egy vagy több marketing célú adatkezeléshez.

Amennyiben Ön a hozzájárulásán alapuló adatkezelést már nem kívánja, azt bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztatóban leírt módokon. Önt ezen kívül is számos jog megilleti az adataival kapcsolatban, például kérheti adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, és akár még azt is, hogy a Pasta e Basta Kft. más adatkezelőhöz továbbítsa az adatait.

A Pasta e Basta Kft nem továbbítja az Ön adatait az Európai Unión kívüli országokba, de bizonyos tevékenységekhez, például marketing akciók lebonyolításához, olyan partnereket vesz igénybe, akik számára feladataik elvégzéséhez szükséges az Ön adatainak átadása. Az ilyen adatfeldolgozók magatartásáért a Pasta e Basta Kft. felelősséget vállal, és mindent megtesz azért, hogy az Ön adatai az adatfeldolgozó partnereknél is biztonságban legyenek.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a Pasta e Basta Kft. (továbbiakban: Adatkezelő). Elérhetőségeink a következők:

Székhely és telephely: 1205 Budapest, Határ út 60.
E-mail cím: pastaebastakft@gmail.com
Telefon: +36 20 274 274 7

Tárhelyszolgáltató:
Név: SITE123
Cím: 8939 S. Sepulveda Blvd. Suite 102, Los Angeles, CA 90045, USA
E-mail: info@site123.com
Weboldal: www.site123.com

II.  Milyen adatok minősülnek személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehetnek például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Pasta e Basta Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III.  Hogyan védjük a személyes adatokat?

A Pasta e Basta Kft. megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

A Pasta e Basta Kft. az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket a Pasta e Basta Kft. és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). A Pasta e Basta Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése a Pasta e Basta Kft valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

A Pasta e Basta Kft. folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérjük, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

IV.  Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapjainkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen tájékoztató VIII. pontja szól.

V.  Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

A Pasta e Basta Kft. a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. A Pasta e Basta Kft. fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VI.  Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

A Pasta e Basta Kft. nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy a Pasta e Basta Kft -nek különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VI.1. Hatóságoknak való átadás

A Pasta e Basta Kft. jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VI.2. Adatátadás a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Pasta e Basta Kft-n keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, a Pasta e Basta Kft. az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VI.3. Átadás adatfeldolgozóknak

A Pasta e Basta Kft. a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek a Pasta e Basta Kf. megbízásából tevékenykednek.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben a Pasta e Basta Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére, például, az ügyfél-elégedettség mérés során vagy marketing akciók lebonyolítása során kerülhet sor.

VII. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

(a) a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, illetve az általunk nyújtott egyes szolgáltatásokat igénybe veszi);

(b) amennyiben a Pasta e Basta Kft. jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés, ügyfél-elégedettség mérés); vagy

(c) ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti a Pasta e Basta Kft -t bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

VII.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

VII.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér bármely általunk forgalmazott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során az Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

VII.1.2. Gépjármű-vásárlás/jótállás és garancia

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk vagy egyedi szerződés keretében gépjárművet kap használatra tőlünk, a gépjármű adásvételi szerződésben, illetve a használatot szabályozó szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt/használt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi/egyéb szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

VII.1.3. Ügyfélpanaszok kezelése

Amennyiben Ön műszaki vevőszolgálatunkhoz fordul valamely panasszal, rögzítjük adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, gépjármű adatai). 

Az adatkezelés célja a panasz kezelése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a panasz kezeléséhez, illetve a panasszal kapcsolatosan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje.

VII.2. A Pasta e Basta Kft. érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

VII.2.1. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Pasta e Basta Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év.

VII.2.1. Ügyfél-elégedettség mérése

Az autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal.

Az adatkezelés indoka a az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

VII.2.3. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt vállalatunk számára, (például egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben), cégünk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

VII.2.4. Bírság továbbszámlázása, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ebben az esetben az ehhez szükséges, a bérleti szerződés megkötése, illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használatával összefüggésben hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Pasta e Basta Kft -t, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve) a hatóságnak átadjuk.

VII.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

A Pasta e Basta Kft. az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, nyereményjáték való bekapcsolódás céljából kezeli kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy a Pasta e Basta Kft.

a.)   az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;

b.)   az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást;

c.)   a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;

d.)   az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;

e.)   az érintettek Pasta e Basta Kft -nél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;

f.)   az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

VII.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

A Pasta e Basta Kft. az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről a Pasta e Basta Kft -nél rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

VII.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul a Pasta e Basta Kft. adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, stb. küldése céljából, a Pasta e Basta Kft. az érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

VII.3.4. Piackutatás

A Pasta e Basta Kft. külön és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag érintett fogyasztói szokásainak megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. A Pasta e Basta Kft. a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el a Pasta e Basta Kft.

VII.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén rögzítjük az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét.

Amennyiben Ön a Pasta e Basta Kft -től vesz át gépjárművet tesztvezetésre, az Ön fenti adatain kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen tájékoztató VII.2.5. pontját).

VIII. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalaink automatikusan gyűjtenek adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

IX.  Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat a Pasta e Basta Kft. illetékes munkavállalói, valamint a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

X. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

a.)   tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,

b.)   kérni személyes adatai helyesbítését,

c.)   kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),

d.)   kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),

e.)   kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett a Pasta e Basta Kft. kapcsolattartójához intézett, az info@hatarut60, illetve a 1205 Budapest, Határ út 60. alatti postacímre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet a Pasta e Basta Kft -től a személyes adatai kezeléséről. A Pasta e Basta Kft. 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be a Pasta e Basta Kft -hez azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti a Pasta e Basta Kft -nél az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. A Pasta e Basta Kft. a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. A Pasta e Basta Kft. a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint a Pasta e Basta Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti a Pasta e Basta Kft -től, hogy a Pasta e Basta Kf. által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). A Pasta e Basta Kft. a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

XI. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a Pasta e Basta Kft. cégvezetőjénél. Az Adatkezelő cégvezetőjének elérhetőségei az alábbiak: Budai Márk (email cím: pastaebastakft@gmail.com, telefon: +36 20 274 274 7). Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a Pasta e Basta Kft. vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül a Pasta e Basta Kft -hez elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy a cégünk az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

2019. január 2.

Pasta e Basta Korlátolt Felelősségű Társaság